da

ünl. (加强语气词, 置于被强调词之后)
1. 也, 甚至, 就连…也: Ben onu da gördüm. 就连他我也见过。Onu ben de gördüm. 我也见过他。Onu ben gördüm de. 我甚至见过他。
2. 而, 却, 则; 完全, 十分: Bazan uyuyor, bazan da uyumaz. 他有时睡, 有时则不睡。Kimi çalışır, kimide yan gelir oturur. 有些人在干活, 有些人则袖手旁观。Bu hiç de doğru değil. 这肯定不对。Dersleri hiç de iyi değil. 他的功课肯定不好。
3. 很, 非常, 多么, 十分: Ne de güzel şey! 多么漂亮的东西!Sizi sayıyorum, seviyorum da. 我非常尊敬您, 非常爱您。O kadar da güzel değil. 她没那么漂亮!O filim çok da güzel imiş. 据说那部电影好极了。
4. (表示轻视、轻慢、鄙视、藐视等)还算, 也算是, 也叫做: O da ne oluyor? 他算是个什么东西!Sus sen de! 住口!你还有脸说!Yorulmak da lâf mı, canım çıktı. 累一点儿还值得提, 我都快累死了!
5. 置于两个相同名词或形容词之间, 起强化作用: Sesi güzel de güzel! 她的嗓子真好!Kadın da kadınmış ha! 嘿!女人到底是女人!
6. 置于两个相同动词形式之间或之后, 表示行为持续时间长: Bir defa ağzını açtı mı, söyler de söyler. 她只要一开口, 就说起来没完没了。Gitmiş de gitmiş, gitmiş de gitmiş, sonunda yorulmuş. 他不停地走啊走啊, 最后终于走累了。Misafir gelmez gelmez de birden gelir. 客人左等不来, 右等也不来, 说到, 马上就到。
7. 置于两个单数第二人称命令式之间, 表示威胁或强求: Al da gel! 你拿过来吧!Vur da gör! 你打打试试!
bağ.
1. (联合连接词)和, 与, 并, 及: Beni dinle de gitme. 你听我的, 不要走!Bunu alsın da okusun. 让他把这个拿去念一念。Bu gidişle onlara yetişeceğiz de geçeceğiz. 我们以这种速度走, 不仅能追上他们, 而且还可能超过他们。
2. (对别连接词)而, 而是, 然而, 却, 但: Sen otur da ben gideyim. 你坐, 我去吧!Onu almadım da bunu aldım. 那个我没拿, 我拿的是这个。Sözümü tutacağını söyledi de tutmadı. 他说是要听我的话, 可是他没听。
3. (叠用连接词)又…, 又…; 既…, 又…: Ben de, sen de, o da hep gideceğiz. 既有我, 也有你, 还有他, 我们大家都要去。Onu da, bunu da alacağım. 那个我要, 这个我也要。Yoruldum da, açıktım da. 我又累又饿。
4. (连接让步从句)虽说, 哪怕, 尽管, 即使: Ağlasa da, çırpınsa da bir sonuca varamaz. 哭也好, 闹也罢, 都不会有结果。Ölür de söylemez. 他是死也不会说出来的。Yağmur yağsa da yağmasa da yola çıkmalısınız. 下不下雨, 你们都得上路。
5. 连接说明副句: Ne yaptın da seni polis arıyor? 你干什么了?警察在找你?Evlâdım, ben sana ne yaptım da testimi kırdın? 孩子, 我怎么你了, 你砸碎了我的水罐?
6. (连接目的从句)为了, 以便: Ben buracıkta ineyim de biraz kahveyle şeker alayım. 我在这里下去一下, 去买点儿咖啡和糖。Paramızı ekleyelim de şu binayı ortaklaşa alalım. 咱们把钱凑在一起, 合伙把这座大楼买下来吧!
7. (连接原因从句)因为, 由于: Anlamadım da sordum. 我不懂才问的。Evim yok ta ondan buradayım. 我留在这里是因为我无家可归。Evdeki yangın büyüyüp de tehlikeli bir hâl alınca Ahmet, kendisini son anda sokağa atabilmişti. 屋子里的火越来越大, 情景危急, 艾哈迈德在最后一刻逃到了街上。
8. 表示“马上、立刻、立即、随即”: Bu bilgi kitapları okuyarak da öğrenilir. 这方面的知识看看书就能学会。Burası süpürülerek de temizlenir. 这里一扫就干净了。Eve kadar gideyim de geleyim. 我一到家就来!
◇ \da görsün (威胁语)走着瞧: Ben onu bir süsleyeyim de görsün. 走着瞧, 我一定要他当面好看!

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.